വീട് » കൂലി ജോലി » ലീഗൽ സർവീസസ്

ലീഗൽ സർവീസസ്

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് അഭിഭാഷകൻ എന്തുകൊണ്ട് സംഘര്ഷാവസ്ഥയുള്ളതുകൊണ്ടാവാം ഒരു?അത് ഇതിനകം വളരെ വൈകും വരുമ്പോൾ സൈക്കിൾ അപകടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളെ മാത്രമേ അഭിഭാഷകൻ ബന്ധപ്പെടുക. അവർ പേടിച്ചു വിഷമിക്കയോ ഒരു അഭിഭാഷകൻ നിയമിക്കുമെന്നും അവർ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഒന്നല്ല എന്നു കാരണം പോലും അശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഉൽപ്പന്ന ബാധ്യത വ്യക്തമായ കേസ് ആളുകൾക്ക് ഒരു അഭിഭാഷകൻ സംസാരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും. മറ്റുള്ളവ നിയമ നടപടികൾ ഭയജനകമാംവിധം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സൈക്കിൾ നിയമം തങ്ങളുടെ case.The അഭിഭാഷകർ അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരിയായ അഭിഭാഷകൻ കണ്ടെത്താൻ സൈക്കിൾ അപകടം കേസുകൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരാണ് ആകുന്നു അറിയില്ല ചെയ്യുന്നു.

എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കേസ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിഭാഷകൻ നിയമിക്കും നിയമപരമായ കടപ്പാടുണ്ട് എങ്കിലും, കുറഞ്ഞതു ഒരു പരിചയസമ്പന്നരായ അറ്റോർണി സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ മികച്ച താൽപര്യം എപ്പോഴും തുടർന്ന്. ചെലവുകൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നു സംഭവിച്ചു കൃത്യമായി അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സംഭവിക്കാം അതിനാൽ ഞങ്ങൾ മോട്ടോർസൈക്കിൾ AccidentA മോട്ടോർസൈക്കിൾ അപകടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ questions.Your അവകാശങ്ങൾ ഉത്തരം കഴിയും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും.
ലീഗൽ സർവീസസ്
എന്ത് സംഭവിച്ചു അറിയുന്നു പോലും, ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കേസ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു നിയമപരമായ വിവേകം പരിചിതമായ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഒരു അറ്റോർണി ഉപദേശം ആവശ്യമാണ്. ഒരു നല്ല അഭിഭാഷകൻ നിന്നെയും അനുസരിക്കും;, അപകടം അന്വേഷിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കേസ് ഉൾപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപദേശം നൽകാൻ. ഓരോ കേസ് വ്യത്യസ്തമാണ്, ഒപ്പം നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത, കുടുംബം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ്. മാത്രം പരിചയസമ്പന്നനായ സൈക്കിൾ നിയമ അഭിഭാഷകൻ എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ accident.Not കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിയമോപദേശം നൽകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ചില ഒരു സമയ പരിധി ഉണ്ട്.

നീണ്ട കാത്തിരിക്കുക എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം പാലിക്കേണ്ട, മറ്റ് തവണ കൂടുതൽ കരുതലും ഓതികൊടുക്കേണ്ടതിനായി ആവശ്യമായ സമയത്ത്. പ്രവർത്തിക്കാൻ എപ്പോൾ എപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? നിങ്ങളുടെ അറ്റോർണി അവക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ വഴക്കിട്ട് ഓരോ സൈക്കിൾ അപകടത്തിൽ ഫലങ്ങൾ you.Not പറഞ്ഞുതരും. എങ്കിലും, നിങ്ങളോടുള്ള സൈക്കിൾ നിയമം ഒരു വിദഗ്ദ്ധ പക്ഷം, നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ? എന്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ പിന്തുടരാൻ ചെയ്യുക.

ഇത് them.Everyone അല്ലാഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്നു ഒരു LawyerIf ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സില് വരുത്തിയും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ വക്കീലിന്റെ ജോലി, നിങ്ങൾ കമ്പനി ഭാഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഭിഭാഷകർ ഉണ്ട് എന്ന് സിബൽ കഴിയും. അവരാണ് അഭിഭാഷകർ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വേണ്ടി നോക്കി അല്ല, അവർ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിയുടെ പലിശ പുറത്ത് തിരയുന്ന. അതുമാത്രമല്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൾട്ടി-വാഹന അപകടത്തിൽ അവ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് ആളുകൾ അഭിഭാഷകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു തികവുറ്റ disadvantage.Your വക്കീലിന്റെ ജോലി അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ വാദമുയരുകയും എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കായി മികച്ച എന്താണ്.

നിങ്ങൾ വക്കീൽ ഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാം എപ്പോഴും മുമ്പുകൂട്ടി വിശദമായി ഉറുമ്പ് ഫീസ് കരാർ ചർച്ച ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫീസ് ചർച്ച ഇല്ല എന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകനുമായി കണ്ടാൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന്. ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഫീസ് കുറിച്ച് ജയന്റെ നിങ്ങൾ ഒരു അഭിഭാഷകൻ സംസാരിക്കാൻ വൈമുഖ്യം മനസിലാകാത്ത ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ SideEven ന് ആരോ have.Having, നിങ്ങൾ ഫോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിളിക്കാൻ സ്വയം കടപ്പാടു ഞങ്ങളെ മറ്റാരെങ്കിലും today.Everyone അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനുമായി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പോകുന്ന, എന്തിനാണ് പാടില്ല? നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു യുദ്ധം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് സൈക്കിൾ നിയമം നിങ്ങളുടെ rights.Call അഭിഭാഷകർ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും.

Leave a Reply

രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് തീം എന്തുമാകട്ടെ · പ്രായോജകർ വേർഡ്പ്രസ്സ്